www.EhlibeytKutuphanesi.com

Fâtiha Sûresi'nin Tefsiri

Allâme Muhammed Hüseyin TABATABAİ

www.NehculBelaga.net

 

 

Fâtiha Sûresi ( 1-7. Ayetler)

 

|   1-5   |   6-7   |  

 

 Bakara Sûresi  ( 1-182. Ayetler)

 

1-5  |   6-7  |  8-20  |   21-25  |  26-27 | 28-29 | 30-33 | 34 | 35-39 | 40-44 | 45-46 | 47-48 | 49-61 | 62 | 63-74 | 75-82 | 83-88 | 89-93 |

| 94-99 | 100-101 | 102-103 | 104-105 | 106-107 | 108-115 | 116-117 | 118-119 | 120-123 | 124 | 125-129 | 130-134 | 135-141 |

| 142-151 | 152 | 153-157 | 158 | 159-162 | 163-167 | 168-171 | 172-176 | 177 | 178-179 | 180-182 |


Yukarı çıkmak için ÜÇGEN  ( ) lere tıklayın

 

 FÂTİHA SÛRESİ

 

  1-5. Ayetler...........................................................................................52

AYETİN AÇIKLAMASI ..........................................................................52

(A-1)- "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.............................................52

(A-2)- "Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a özgüdür...........................................57

(A-3)- "O, Rahmandır, Rahimdir.................................................................60

(A-4)- "Din (karşılık) gününün sahibidir......................................................61

 

      FELSEFÎ BİR ARAŞTIRMA....................................................................64

 

(A-5)- "Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.................65

 

   AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI .............................62

   Besmele Fatiha'dan bir ayettir....işte deliller.................................................62

  

 


 

   Fâtiha Sûresi 6-7................................................................................70

AYETLERİN AÇIKLAMASI .................................................................70

(A-6-7)-Bizi doğru yola hidayet et. Kendilerine nimet verdiğin....................70

 

İnsanlar tuttukları yol itibariyle üç grupturlar..............................................71

Sırat-ı müstakîm ne demektir....................................................................76

"Sırat-ı müstakîm" kavramının anlamına ilişkin özet çıkarımlar....................77

 

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ...........................83

Kaç türlü ibadet vardır..............................................................................83

İnsanlar ne için ibadet ederler....................................................................83

"Fatiha'nın yarısı benim ve yarısı da kulumundur.".....................................85

      HADİSLER IŞIĞINDA "SIRAT-I MÜSTAKÎM"İN AÇIKLAMASI......88

      "Her ayetin bir zahiri, bir de batını vardır..."..............................................88

 


 

  BAKARA SÛRESİ  ( 1-182. Ayetler)

 

  Bakara Sûresi / 1-5 ...............................................................................93

AYETLERİN AÇIKLAMASI ...................................................................94

(A-1)- Elif, Lâm, Mîm................................................................................95

(A-2-3)- Bu, o kitaptır ki kendisinde hiç şüphe yoktur; muttakiler..................95

(A-4)- Sana indirilene ve senden önce indirilenlere iman ederler....................98

(A-5)- Onlar, Rablerinden bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler............98

 

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI .............................99

 

     "Onlar, gaybe iman ederler." Burda kimler kastediliyor..................................99

      FELSEFÎ BİR ARAŞTIRMA....................................................................99

      BİR BAŞKA FELSEFÎ ARAŞTIRMA.....................................................102

 


 

      Bakara Sûresi / 6-7 ...............................................................................106

      AYETLERİN AÇIKLAMASI ..................................................................106

      (A-6)- Hiç kuşkusuz, şu kâfirleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar.................106

      (A-7)- Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir, gözlerinde........107

     

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI .............................107

Allah'ın kitabında beş çeşit küfürden söz edilir.............................................107

 


 

      Bakara Sûresi / 8-20 .............................................................................111

      AYETLERİN AÇIKLAMASI ..................................................................112

      (A-8-16)- İnsanlardan bazıları da vardır ki, "Allah'a ve ahiret gününe............112

      (A-17-18)- Onların örneği, tıpkı (karanlıkta) bir ateş tutuşturan adamın.........112

      (A-19-20)- Ya da (onların örneği,) gökten boşanan, içinde karanlıklar...........112

     


 

 

       Bakara Sûresi / 21-25 .........................................................................114

       AYETLERİN AÇIKLAMASI ................................................................115

       (A-21)- Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize.................115

       (A-22)- O, sizin için yeryüzünü bir döşek, gökyüzünü bir bina kıldı............115

       (A-23)- Eğer kulumuza indirdiğimizden şüphedeyseniz, o zaman................115

       (A-24)- Ama eğer yapamazsanız, ki asla yapamayacaksınız, bu..................157

       (A-25)- İman edip iyi işler yapanları müjdele. Gerçekten, onlar için...........158

    

       AYETLE İLGİLİ BİR HADİS...............................................................158

 

       MUCİZE VE MAHİYETİ......................................................................117

       Kur'ân'ın Mucizeliği................................................................................117

       Kur'ân'ın Bilgiyle Meydan Okuması.........................................................121

       Kendisine Kur'ân İnen Kişinin Şahsında Meydan Okuması........................123

       Kur'ân'ın Gaybe İlişkin Haberleriyle Meydan Okuması..............................124

       Gelecekte yaşanacak olaylara ilişkin haberler de yer alır............................125

       Kur'ân'ın, Çelişkilerden Uzak Olduğunu Söyleyerek Meydan Okuması.......126

       Kur'ân'ın, Belâgatiyle Meydan Okuması...................................................129

       Kur'ân'da Mucizenin Anlamı ve Gerçek Mahiyeti.....................................136

 

       Kur'ân'ın mucize kavramı ile vurguladığı gerçek anlam........................137

          1- Kur'ân, Genel Nedensellik Yasasını Onaylar......................................137

          2- Kur'ân, Olağanüstü Olguları İspat Eder.............................................138

          3- Kur'ân, Maddî Nedene Dayanan Şeyleri Aynı Zamanda Allah'a

              Dayandırır......................................................................................143

         4- Kur'ân, Mucizelerde Peygamberlere Etkin Rol İspat Eder...................144

         5- Kur'ân, Mucizeleri Peygamberlerdeki Ruhanî Güce Dayandırdığı

             Gibi Allah'ın Emrine De Dayandırır..................................................145

         6- Kur'ân, Mucizeleri Alt Edilmez Bir Sebebe Dayandırır.......................147

         7- Kur'ân, Mucizeyi Peygamberliğin Doğruluğuna Dair Avamca Bir

         Delil Değil, Kesin Bir Kanıt Sayar.......................................................148

    

      İki husus.....bir varsayım....ve sonuçlar....................................................154

 

      

        


         Bakara Sûresi / 26-27.............................................................................159

        AYETLERİN AÇIKLAMASI ..................................................................159

        (A-26)- Allah herhangi bir örnek vermekten çekinmez, sivrisinek..................159

        (A-27)- Onlar ki, Allah'a vermiş oldukları sözü kesin bir ahit hâline..............162

     

        CEBİR VE SERBESTLİK MESELESİ.....................................................163

        Birkaç husus.............................................................................................166

        HADİSLER IŞIĞINDA CEBİR VE SERBESTLİK MESELESİ...............167

        Kader ve kazâ...........................................................................................167

       "Yüce Allah zorla itaat ettirmez".................................................................170

        Mutezile mi, Cebriye ekolü mü, İmamiyye mi............................................172

        Bir soru bir cevap.....................................................................................177

       "Allah onların kalplerini mühürlemiştir." ne demektir...................................179

    

        CEBİR VE SERBESTLİKLE İLGİLİ FELSEFÎ İNCELEME..................179

   

    


   

         Bakara Sûresi / 28-29 ..........................................................................186

         AYETLERİN AÇIKLAMASI .................................................................186

         (A-28)- Allah'ı nasıl inkâr edersiniz ki, siz ölüler idiniz. O sizi diriltti...........187

         (A-29)- O ki, yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı; sonra................189

 


   Bakara Sûresi / 30-33 ..........................................................................191

         AYETLERİN AÇIKLAMASI .................................................................191

         (A-30)- Hani bir zaman Rabbin, meleklere; "Ben, yeryüzünde bir................192

         (A-31)- Ve Âdem'e isimlerin tümünü öğretti. Sonra onları meleklere...........194

         (A-32)- Dediler ki: "Sen yücesin, bize öğrettiğinden başka bizim.................195

         (A-33)- (Allah:) "Ey Âdem, bunlara onların isimlerini haber ver..................197

 

         AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ...........................197

 

         'Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birisini mi yaratacaksın?'

         ne demek................................................................................................197

         Allah Âdem'e (a.s) nelerin isimlerini öğretti..............................................199

        

 


   

   Bakara Sûresi / 34 .............................................................................202

   AYETİN AÇIKLAMASI ......................................................................202

   (A-34)- Hani bir zaman meleklere, "Âdem'e secde edin." demiştik.............203

 

   AYETİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI..................................204

 

   Hz.Muhammed (saa)'in büyüklüğü...........................................................205

   İblis dört kere acıyla feryat etmiştir..........................................................206

  


  

   Bakara Sûresi / 35-39 ..........................................................................208

  AYETLERİN AÇIKLAMASI .................................................................208

  (A-35)- Dedik ki: Ey Âdem, sen ve eşin cennette durun, ondan....................209

  (A-36)- Derken şeytan onların ayaklarını oradan kaydırdı, onları..................216

  (A-37)- Âdem, Rabbinden birtakım kelimeler aldı. Bunu üzerine.................218

  (A-38-39)- "Hepiniz oradan inin." dedik. Yalnız size benden bir hidayet.......221

 

  Mevlevî nehiy, irşadi nehiy..nedir..............................................................222

 

  AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ............................226

 'Âdem'in yerleştirildiği cennet, dünya bahçelerinden bir bahçe miydi ?..........226

  Ölümden sonraki berzah bekleyişi.............................................................227

  Şeytanın cennete girmesi meselesi.............................................................230

  Hz. Âdem ve eşi Havva hangi ağacın meyvesini yediler?............................232

  Peygamberler (a.s) masumdurlar...............................................................234

 'Âdem Rabbinden bazı kelimeler aldı.' ne demektir......................................239

 


 

        Bakara Sûresi / 40-44 ..........................................................................243

  AYETLERİN AÇIKLAMASI .................................................................244

  (A-40)- Ey İsrailoğulları, size verdiğim nimetimi hatırlayın, bana................244

  (A-41-44)- Sizin yanınızda bulunan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirmiş.......244

 


 

        Bakara Sûresi / 45-46 ......................................................................... 245

        AYETLERİN AÇIKLAMASI ................................................................245

        (A-45)- Sabrederek ve namaz kılarak yardım dileyin. Ve kuşkusuz..............245

        (A-46)- Onlar ki, Rableri ile buluşacaklarını, onun huzuruna dönecek..........246

       

  AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ...........................247

  Ali (a.s) korkunç bir hadise ile karşılaşınca................................................247

       


 

          Bakara Sûresi / 47-48 ........................................................................249

         AYETLERİN AÇIKLAMASI ...............................................................249

         (A-47-48)- Ey İsrailoğulları,......öyle bir günden korkun............................249

 

   Şefaat olayını reddeden ayetlerin açıklaması.............................................254

 

  ŞEFAAT ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA.................................................254

  1- Şefaat nedir?.......................................................................................254

        2- Şefaatle İlgili Problemler Ve Yanıtları..................................................260

        3- Kimler Hakkında Şefaat Edilir?...........................................................270

        4- Kimler Şefaat Edebilecek?..................................................................275

        5- Şefaat Neyle İlgilidir?.........................................................................277

        6- Şefaat Ne Zaman Fayda Verir?............................................................277

 

        ŞEFAATİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI............................279

 

        "Belki böylece Rabbin seni övülmüş bir makama ulaştırır." (İsrâ, 79)

        ne demek.............................................................................................279

       "İzin verdiklerinin dışında, O'nun katında şefaat fayda vermez."

        ne demektir..........................................................................................285

        "Cennetin sekiz kapısı vardır. Bir kapıdan peygamberler.........................286

        Mü'min kimdir.....................................................................................288

     

        ŞEFAATLE İLGİLİ BİR FELSEFÎ ARAŞTIRMA..............................291

        SOSYOLOJİK AÇIDAN ŞEFAAT.....................................................293

 


          

           Bakara Sûresi / 49-61 ....................................................................298

           AYETLERİN AÇIKLAMASI ...........................................................300

         (A-49-50)- Hani sizi Firavun hanedanından kurtarmıştık. Size kötü bir...300

         (A-51-60)- Hani sizin için denizi yarmıştık da sizi kurtarmış, Firavun....300

         (A-61)- Hani "Ey Musa, biz bir çeşit yiyeceğe dayanamayız. Bizim.......302

 

  AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ......................302

 


    

    Bakara Sûresi / 62 .........................................................................306

   AYETİN AÇIKLAMASI ..................................................................306

   (A-62)- İman edenler, Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sabiilerden Allah'a.....306

  

         AYETİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI..............................307

        "Hıristiyanlara niçin 'Nasara' deniyor?"..................................................307

         "Sabiiler" kimlerdir.............................................................................308

         SABİİLERLE İLGİLİ TARİHSEL BİR ARAŞTIRMA.....................308

 


     

          Bakara Sûresi / 63-74 .................................................................. 313

          AYETLERİN AÇIKLAMASI ..........................................................314

          (A-63-64)- Hani sizden sağlam bir söz almıştık ve dağı üstünüze..........314

          (A-65)- Andolsun, içinizden cumartesi günü yasağı çiğneyenleri...........315

          (A-66)- Biz bunu, görenlere ve sonradan gelenlere bir ibret..................315

          (A-67)- Hani Musa kavmine, "Allah size, bir inek kesmenizi................315

          (A-68-71)- Onlar, "Bizim için Rabbine dua et, bize onun ne.................317

          (A-72)- Hani siz bir adam öldürmüştünüz de suçu birbirinize...............318

          (A-73)- Bunun için de, "İneğin bir parçasıyla ona (o öldürülene)..........321

          (A-74)- Sonra, bunun ardından kalpleriniz katılaştı. Şimdi o kalpler.....321

 

          AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ...................322

          "İsrailoğullarından bir adam, akrabalarından birini öldürdü.................323

         

          KONUYLA İLGİLİ FELSEFÎ BİR İNCELEME..............................324

          KONUYLA İLGİLİ İLMÎ VE AHLÂKÎ BİR İNCELEME..............330

 


 

          Bakara Sûresi / 75-82 .....................................................................335

          AYETLERİN AÇIKLAMASI ...........................................................336

          (A-75)- Şimdi siz bunların size inanacaklarını mı umuyorsunuz?............336

          (A-76)- İman edenlerle karşılaştıkları zaman "İman ettik" derler.............337

          (A-77)- Bilmiyorlar mı ki Allah onların gizlediklerini ve açığa...............338

          (A-78)- Bunların içinde bir de ümmîler (okur-yazar olmayanlar) var.......339

          (A-79-80)- Artık vay hâline o kimselerin ki, kitabı elleriyle yazıp...........340

          (A-81-82)- Hayır, kim bir günah kazanır da suçu kendisini kuşatmış.......340

          AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ......................341

 


  

          Bakara Sûresi / 83-88 .....................................................................342

          AYETLERİN AÇIKLAMASI ............................................................343

          (A-83)- Hani İsrailoğullarından şöyle söz almıştık: "Allah'tan.................343

          (A-84)- Hani sizden "Birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz; kendinizi......345

          (A-85-86)- Sonra da sizler, o kişilersiniz ki, kendinizi (birbirinizi)..........345

          (A-87)- Andolsun biz Musa'ya kitabı verdik, onun arkasından.................346

          (A-88)- Dediler ki, "Kalplerimiz perdelidir." Hayır, küfürleri yüzünden...346

         

          AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ......................346

 

         


 

           Bakara Sûresi / 89-93 ...................................................................348

           AYETLERİN AÇIKLAMASI ..........................................................349

           (A-89)- Ne zaman ki, onlara Allah katından yanlarında bulunan............349

           (A-90)- Allah'ın, kullarından dilediğine kendi fazlından (vahiy)............349

           (A-91-92)- Onlara, "Allah'ın indirdiğine inanın." denince, "Biz, bize.....350

           (A-93)- Hatırlayın ki, sizden kesin söz almıştık, Tur Dağı'nı üstünüze...350

          

          AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI .....................350

         


 

           Bakara Sûresi / 94-99....................................................................356

           AYETLERİN AÇIKLAMASI ..........................................................357

           (A-94)- De ki: "Eğer Allah katında ahiret yurdu hoşlanmadığınız...........357

           (A-95)- Fakat ellerinin yapıp öne sürdüğü işlerden dolayı, ölümü..........358

           (A-96)- Andolsun ki onları, insanların hayata en düşkünü, hatta............358

           (A-97)- De ki: "Kim Cibrîl'e düşman ise, bilsin ki o, Kur'ân'ı Allah'ın....359

           (A-98)- Kim, Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve..........361

           (A-99)- Andolsun, sana apaçık ayetler indirdik. Onları fasıklardan.........361

          

           AYETLERLE İLGİLİ BİR HADİS...................................................361

           Hz.Muhammed (s.a.a) 'Gözlerim uyur, ama kalbim uyanıktır.'...............361

          


 

           Bakara Sûresi / 100-101 .................................................................364

           AYETLERİN AÇIKLAMASI ...........................................................364

           (A-100)- Ne zaman bir ahit yaptılarsa, içlerinden bir gurup ahdi.............364

           (A-101)- Allah tarafından kendilerine, yanlarında bulunanı doğrulayan...364

          

 


 

             Bakara Sûresi / 102-103 ..............................................................365

             AYETLERİN AÇIKLAMASI .........................................................366

             (A-102)- Süleyman'ın hükümranlığı hakkında onlar, şeytanların...........366

             (A-103)- Eğer onlar iman edip korunsalardı, elbette Allah katından......372

            

       AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ....................372

             AYETLERLE İLGİLİ FELSEFÎ BİR ARAŞTIRMA........................378

             AYETLERLE İLGİLİ BİLİMSEL BİR İNCELEME........................382

             İlginç etkileme yöntemlerini araştıran bazı bilim dalları.......................382

         a) Simya

         b) Limya

         c) Himya

         d) Rimya

 


 

             Bakara Sûresi / 104-105 ..............................................................384

             AYETLERİN AÇIKLAMASI ........................................................384

             (A-104) - "Ey iman edenler, "Raina" demeyin, "Unzurna" deyin..........384

             (A-105) - "Kitap ehlinden olan kâfirler de, müşrikler de size...............388

            

             İLK AYETLE İLGİLİ BİR HADİS.................................................389

 


 

            Bakara Sûresi / 106-107 ...............................................................390

            AYETLERİN AÇIKLAMASI .........................................................390

            (A-106-107)- Biz bir ayeti neshedersek veya unutturursak, ondan.........390

            Önemli sonuçlar...............................................................................394

          

            AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ....................397

            Kur'ân-ı Kerim'de nasih ve mensuh.....................................................397

           


 

            Bakara Sûresi / 108-115 ...............................................................401

            AYETLERİN AÇIKLAMASI .........................................................401

            (A-108) - Yoksa siz de, Peygamberinizi, daha önce Musa'ya................401

            (A-109-110)- Ehlikitap'tan birçoğu, gerçek kendilerine apaçık belli......402

            (A-111)- (Ehlikitap:) Yahudi yahut Hıristiyan olmayan kesin olarak.....402

            (A-112)- Hayır, kim iyilikte bulunarak yüzünü Allah'a teslim ederse....402

            (A-113)- Yahudiler, "Hıristiyanlar, hiçbir şey (temel) üzerinde............402

            (A-114) - Allah'ın mescitlerinde Allah'ın adının anılmasına engel.........403

            (A-115)- Doğu da, batı da Allah'ındır. Artık nereye dönerseniz............403

 

            AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ....................404

            'Artık nereye dönerseniz, Allah'ın yüzü oradadır.' ne demektir..............404

 


 

           Bakara Sûresi / 116-117 ................................................................ 407

           AYETLERİN AÇIKLAMASI ...........................................................407

           (A-116) - "Allah çocuk edindi" dediler. Haşa! O, bundan münezzehtir....407

           (A-117) - O, örnek edinmeden göklerin ve yerin yaratıcısıdır. Bir..........409

       

           AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI .....................409

           

           BİLİMSEL VE FELSEFÎ BİR ARAŞTIRMA....................................409

 


 

       Bakara Sûresi / 118-119.............................................................. 411

           AYETLERİN AÇIKLAMASI ..........................................................411

           (A-118) - Bilmeyenler dediler ki: "Allah bizimle konuşmalı ya da.........411

           (A-119) - Doğrusu biz seni, gerçekle, müjdeleyici ve uyarıcı olarak......412

 


 

             Bakara Sûresi / 120-123 .............................................................413

            AYETLERİN AÇIKLAMASI .........................................................414

            (A-120) - Onların dinine uymadıkça, ne Yahudiler, ne de....................414

            (A-121) - Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, onu gereği gibi.........415

            (A-122-123) - Ey İsrailoğulları, size verdiğim nimetimi ve sizi............415

 

            AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ....................415

 

          


 

             Bakara Sûresi / 124 ....................................................................417

             AYETİN AÇIKLAMASI................................................................417

             (A-124) - Hani Rabbi bir zaman İbrahim'i birtakım kelimelerle...........417

 

             "Seni insanlara imam yapacağım."....................................................421

             "Her milleti imamıyla çağıracağımız gün..." (İsrâ, 71).......................426

              İki önemli sonuç............................................................................426

              Bu ayete göre "imamın masumluğu"................................................427

              Aydınlanan önemli hususlar............................................................427

 

              AYETİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI.........................430

              "Nebi" ile "Resul" arasındaki fark nedir...........................................432

              "Nihayet dua, bana ve kardeşim Ali'ye ulaştı ki...."...........................433

              Ancak maruf (iyilik) hususunda başkalarına itaat edilebilir................433

              "Allah'a isyan hususunda yaratılmışa itaat edilmez.".........................434

              "Onlar birbirlerinden türeme tek bir zürriyettir. Allah işitendir,

              bilendir." (Âl-i İmrân, 34)..............................................................434

             


 

              Bakara Sûresi / 125-129 .............................................................435

              AYETLERİN AÇIKLAMASI .......................................................436

              (A-125) - Hani biz Beyt'i (Kabe'yi) insanlar için merci (dönüş)..........436

              (A-126)- Hani İbrahim demişti ki: "Yâ Rabbi, burayı emniyetli..........437

              (A-127) - İbrahim, İsmail'le birlikte Evin temellerini yükseltiyor........439

              (A-128) - "Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlar yap; neslimizden de.....440

              (A-129) - "Rabbimiz! Onlara içlerinden senin ayetlerini kendilerine....444

 

             AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ...................444

             "Oğullarım" kelimesi ile Hz.İbrahim (a.s) kimleri kastetmiştir.............458

             BİLİMSEL BİR ARAŞTIRMA.......................................................460

 

 


 

              Bakara Sûresi / 130-134 .............................................................463

              AYETLERİN AÇIKLAMASI .......................................................464

              (A-130-131)- Nefsini ahmaklaştırandan başka, kim İbrahim'in...........464

              (A-132) - İbrahim de bunu kendi oğullarına vasiyet etti, Yakub da:....472

              (A-133-134) - Yoksa Yakub'a ölüm gelip çattığı zaman orda mı.........472

            

             AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ...................473

 


 

             Bakara Sûresi / 135-141 ............................................................ 477

            AYETLERİN AÇIKLAMASI ........................................................478

            (A-135) - "Yahudi veya Hıristiyan olun ki, doğru yolu bulasınız.".......478

            (A-136) - Deyin ki: "Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İshak'a...........479

            (A-137) - Eğer sizin inandığınız gibisine inanırlarsa, doğru yolu..........481

            (A-138) - Allah'ın boyası(dır bu verilen); Allah'ın boyasından daha......482

            (A-139) - De ki: "Allah hakkında bizimle tartışıyor musunuz? O..........482

            (A-140) - Yoksa siz, İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve torunlarının......483

            (A-141) - Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları.............484

 

           AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ....................484

           "Hanif Dini" nedir?............................................................................484

 

 


 

            Bakara Sûresi / 142-151 ................................................................487

            AYETLERİN AÇIKLAMASI ..........................................................488

            (A-142)- İnsanlardan bazı beyinsizler, "Onları üzerinde bulundukları.....488

            (A-143) - Böylece sizi orta bir ümmet yaptık ki, insanlara şahit.............492

            (A-144) - Biz senin yüzünün göğe doğru çevrilip durduğunu.................500

            (A-145) - Andolsun ki, sen kitap verilenlere her türlü ayeti getirsen.......501

            (A-146) - Kendilerine kitap verdiklerimiz onu, oğullarını tanıdıkları......502

            (A-147) - Gerçek, Rabbinden gelendir; artık kuşkulananlardan olma......503

            (A-148) - Herkesin yöneldiği bir yönü vardır. O hâlde hayır işlerde.......503

            (A-149) - Nereden çıkarsan, yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir........504

            (A-150) - Nereden çıkarsan yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir.........504

            (A-151) - Nitekim kendi içinizden size ayetlerimizi okuyacak, sizi.........507

           

           AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ......................508

           'Sen bize tâbisin, bizim kıblemize yönelerek namaz kılıyorsun.".............508

           "Allah benim ümmetimi de tüm insanların üzerinde şahit kılmıştır...".....510

           Beyt'ül-Mukaddes'ten vazgeçip Kâbe'ye yönelmenin hikmeti nedir?........511

           Mü'minlerin Tevrat'taki ve İncil'deki vasıfları nelerdir............................513

           "Nerede olursanız olun, Allah hepinizi bir araya getirir." ( Bakara-148) ayeti

           kimler hakkındadır..............................................................................514

 

           KIBLE HAKKINDA İLMÎ BİR İNCELEME....................................514

           KIBLE HAKKINDA TOPLUMSAL BİR İNCELEME......................516

 


 

           Bakara Sûresi / 152 ........................................................................ 519

           AYETİN AÇIKLAMASI.....................................................................519

           (A-152) - "Öyleyse beni anın ki, ben de sizi anayım; bana şükredin.........519

 

           AYETİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI...............................521

 


 

            Bakara Sûresi / 153-157 .................................................................525

            AYETLERİN AÇIKLAMASI ...........................................................525

            (A-153) - Ey inananlar, sabır ve namazla yardım dileyin. Muhakkak......527

            (A-154)- Allah yolunda öldürülenlere de "ölüler" demeyin; hayır...........528

            (A-155)- Andolsun, sizi korku, açlık, mallardan, canlardan ve...............539

            (A-156) - Onlar ki, kendilerine bir bela eriştiği zaman, "Biz Allah.........540

            (A-157) - İşte Rablerinden bağışlamalar ve rahmet hep onlaradır...........551

 

           BERZAH HAYATI............................................................................532

           RUHUN SOYUTLUĞU.....................................................................536

           İSLAM'DA ÜSTÜN AHLÂKI EDİNMENİN TEMEL YÖNTEMİ......542

           HADİSLER IŞIĞINDA BERZAH VE RUHUN ÖLÜMDEN

           SONRAKİ HAYATI..........................................................................553

           Mü'minlerin ölümünden sonra onların ruhlarının durumları....................555

           'Bu ruhlar cennette karşılaşırlar.'..........................................................555

           RUHUN SOYUTLUĞU ÜZERİNE BİR FELSEFÎ ARAŞTIRMA.......556

           AHLÂK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA.............................................564

           HADİSLER IŞIĞINDA ÖNCEKİ KONULARLA İLGİLİ BİR

           BAŞKA AÇIKLAMA........................................................................579

  


 

           Bakara Sûresi / 158 ....................................................................... 583

           AYETİN AÇIKLAMASI ...................................................................583

           (A-158) - Safâ ve Merve, Allah'ın nişanlarındandır. Kim Evi hacceder....584

 

           AYETİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI...............................586

 


 

            Bakara Sûresi / 159-162 ................................................................. 589

            AYETLERİN AÇIKLAMASI ............................................................589

            (A-159) - İndirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti, biz kitapta insanlara......589

            (A-160) - Ancak tövbe edip, hâllerini düzeltenler ve açıklayanlar............593

            (A-161) - Kâfir olup küfürlerinde ısrar ederek ölenler; işte Allah'ın.........593

            (A-162)- Ebedî olarak lânette kalırlar. Ne kendilerine azap hafifletilir.....594

 

            AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI........................595

            'İndirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti...gizleyenler' ayeti ile

            kimler kastediliyor...............................................................................595

 


 

            Bakara Sûresi / 163-167 .................................................................. 597

            AYETLERİN AÇIKLAMASI .............................................................598

            (A-163) - İlâhınız bir tek ilâhtır. O'ndan başka ilâh yoktur. O...................598

            (A-164)- Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün........601

            (A-165) - İnsanlardan kimi, Allah'tan başka eşler tutar, Allah'ı sever.........615

            (A-166) - Öyle ki (o gün) uyulanlar uyanlardan uzaklaşmışlardır..............619

            (A-167)- Uyanlar derler ki: Keşke bize bir daha dünyaya dönüş fırsatı......619

 

           AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI..........................620

          "İnsanlardan kimi, Allah'tan başka eşler tutar" ne demektir?.......................621

 

           SEVGİYLE İLGİLİ FELSEFÎ BİR İNCELEME...................................622

           Sevgi ile ilgili incelemenin sonuçları.....................................................623

           AZABIN SÜREKLİLİĞİ VE GEÇİCİLİĞİ HAKKINDA BİR FELSEFÎ

           İNCELEME.........................................................................................625

           Rahmet iki kısma ayrılır......................................................................628

           Hizmet ve kulluk da iki kısma ayrılır...................................................630

           GEÇEN BÖLÜMÜ TAMAMLAYICI BİR İNCELEME.......................631

 


 

           Bakara Sûresi / 168-171 ...................................................................632

           AYETLERİN AÇIKLAMASI .............................................................632

           (A-168) - Ey insanlar, yeryüzünde bulunan helâl ve temiz şeylerden.........632

           (A-169) - O size yalnızca, kötülüğü, çirkin-hayâsızlığı ve Allah hakkında.636

           (A-170)- Ne zaman onlara, "Allah'ın indirdiğine uyun" denilirse...............636

           (A-171) - İnkâr edenleri (çağıranı)n örneği, tıpkı bağırıp çağırmadan.........637

 

          AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI..........................638

          Allah'tan başkasının adına yapılan her yemin............................................638

          "Bir adam bir şeyi yapmamaya yemin ettiyse...".......................................638

          TAKLİT VE HURAFELERE UYMANIN AHLÂKÎ VE SOSYAL

          AÇIDAN İNCELENMESİ....................................................................639

 


 

            Bakara Sûresi / 172-176 ...................................................................644

           AYETLERİN AÇIKLAMASI ..............................................................645

           (A-172) - Ey inananlar, size verdiğimiz temiz rızklardan yiyin. Yalnızca...645

           (A-173)- Allah size leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına............646

           (A-174) - Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyenler ve onunla............646

           (A-175-176) - Onlar, hidayete karşılık sapıklığı, bağışlanmaya karşılık.....646.

 

           AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI..........................647

 


     

          Bakara Sûresi / 177 .......................................................................... 649

          AYETİN AÇIKLAMASI ......................................................................649

          (A-177) - Yüzünüzü doğu ve batı tarafına çevirmeniz iyilik değildir...........649

 

          AYETİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI..................................654

          Fakir kimdir...........................................................................................655

         


 

           Bakara Sûresi / 178-179 ..................................................................... 656

           AYETLERİN AÇIKLAMASI ...............................................................656

           (A-178) - Ey inananlar, öldürülenlerde kısas size farz kılındı. Hüre............656

           (A-179)- Ey akıl sahipleri, kısasta sizin için hayat vardır, umulur ki...........657

 

           AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI...........................659

           KISASLA İLGİLİ BİR İLMÎ İNCELEME............................................660

 


 

            Bakara Sûresi / 180-182 ....................................................................666

           AYETLERİN AÇIKLAMASI ...............................................................666

           (A-180) - Birinize ölüm geldiği zaman, eğer geride bir hayır (mal).............666

           (A-181) - Kim işittikten sonra onu değiştirirse günahı, ancak onu...............667

           (A-182) - Kim de vasiyet edenin bir hata veya günah işlemesinden.............667

 

           AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI...........................668

           'Vâris olana vasiyet etmek caiz midir?'......................................................668

           Vasiyeti değiştirmek hangi durumda caizdir..............................................669

           Ayetin ayetle tefsir edilmesine bir örnek...................................................670

 

   


 

 

Alemlerin Rabbi Olan Allah'a Hamdolsun,

Selâm, Ona Layık Olanların Üzerine Olsun,

Tevfik Allah'tandır.

 

http://nehculbelaga.tripod.com

--------

 

WWW.NEHCULBELAGA.NET

www.onikiimam.com

 

Sitelerini Bekleyiniz!!!