Allâme Muhammed Hüseyin TABATABAİ

El-MÎZÂN FÎ TEFSÎR-İL KUR'ÂN
Cilt:3 - Al-i İmran:1-120

 

 

|1-67-9  | 10-18 | 19-25 | 26-27 |  28-32 |   33-34  |  35-41 | 42-60 |   61-63 |  64-78 | 79-80  |  81-85   | 86-91 | 92-95 |  96-97 | 98-101 | 101-110 | 111-120|


Yukarı çıkmak için ÜÇGEN  ( ) lere tıklayın

 

Al-i İmran Suresi 
 

1-6.Ayetler

 AYETLERİN AÇIKLAMASI

1/2- Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, lâm, mîm. Allah'tır...
3- O, sana kitabı hak ve kendinden öncekileri doğrulayıcı olarak...
4- Daha önce, insanlara yol gösterici olarak. Furkan'ı (dini) da...
5-Şüphesiz, yerde ve gökte Allah'a hiç bir şey gizli kalmaz...
6- Döl yataklarında size dilediği gibi suret veren O'dur. O'ndan...

Surenin Ana Hedefi  ve İndiği Ortam
İnzal ve Tenzil Kelimelerinin Anlamı
Kuran'ın Tevrat ve İncil'i Tasdik Etmesinin Anlamı
Tevrat ve İncil Kelimelerinin Anlamı
Furkan Kelimesinin Anlamı ve Kullanıldığı Yerler
KUR'AN'DA AZAP KAVRAMININ İFADE ETTİĞİ ANLAM
İslam Açısından Mutluluk ve Mutsuzluk
Mutluluk ve Mutsuzluk Algılamaya Dayanır

 

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

Resulullah'ın (saa) Necran Hristiyanlarıyla Tartışması....22
Ceninin Yaratılışı ve Alın Yazısıyla İlgili Rivayet ve Açıklaması....24


 

  7-9. Ayetler

AYETLERİN AÇIKLAMASI

7- Sana kitabı indiren O'dur. Ondan bir kısım ayetler muhkemdir ki onlar kitabın anasıdır...

8- Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi kaydırma...
9- Rabbimiz, sen mutlaka insanları kendisinde asla şüphe bulunmayan...

Ayetlerin Bazısının Muhkem ve Bazısının Müteşabih Olması Üzerine....31
Muhkem Ayetlerin Kitab'ın Anası Olmasının Anlamı...32
Muhkem ve Müteşabih Ayetler Hangileridir.........34
Kur'an'da Müteşabih Ayetlerin Olmasını Gerektiren Sebepler...35
Tevil Kelimesinin Anlamı ve Bu Konudaki Çeşitli Görüşler ve Görüşlerin Tutarsızlığı...36
Tevil ile İlgili Açıklamalardan Çıkan Üç Sonuç...41
Tevil Bilgisinin Allaha Özgü Kılınması...42
İlimde Derinleşenlerin Müteşabih Ayetlerle İlgili Tutumları...44
İlimde Derinleşenlerin Duası.....46

MUHKEM, MÜTEŞABİH VE TEVİL KAVRAMLARININ AYRINTILI AÇIKLAMASI
1- Muhkem ve Müteşabih
Muhkem ve Müteşahihle İlgili Onaltı Görüş ve Reddi....50
Ragıp el-İsfahani'nin Görüşü.....60
Ragıp el-İsfahani'nin Görüşüyle İlgili İki Eleştiri...63
Resulullah'tan (saa) Sonraki Sapmaların Kaynağı....65
2- Muhkem Ayetlerin Kitabın Anası Olmasının Anlamı Nedir?
3- Tevilin Anlamı Nedir?
4- Kur'an'ın Tevilini Allah'tan Başkası Bilebilir mi?
Konuyla İlgili Karıştırmalar...78
Tevilin Allah'a Özgü Kılınmasının Bazı Kimselerin Tevili Bilmesiyle Çelişmemesi...80
Tevilin Zihin Dışı Olması...81
Arınmış İnsanların Kur'an'a Dokunmaları...85
Arınmışlar, İlimde Derinleşenlerdir....86
5- Kur'an'ın Müteşabih Ayetler İçermesinin Hikmeti Nedir?
Konuyla İlgili İncelenmeye Değen Üç Cevap...88
Konuya İlişkin Asıl Cevap....90
Muhkem ve Müteşabihle İlgili Açıklamalardan Varılan On Sonuç....99

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
Muhkem ve Müteşabihle İlgili Hadisler.....104
İlimde Derinleşenler ve Onlarla İlgili Hadisler...107
Kur'an'ın Niteliği, Zahir ve Batınının Olması...111
Kur'an Ayetlerinin Uyarlama Türleri......113
Kur'an'ın Yedi Harf Üzere İnişi...116
KENDİ GÖRÜŞÜNE GÖRE KUR'ANI-I TEFSİR ETMEK...117
Kendi Görüşüne Göre Kur'an'ı Tefsir Etmenin Anlamı Üzerine...118
Konuyla İlgili On Görüş....120
Allah'ın Sözüyle Başkasının Sözü Arasındaki Fark....122
Kendi Görüşüne Göre Tefsir Etmenin Çelişki ve Uyumsuzluk Doğurması...125
Ayetlerin Bir Kısmını Bir Kısmıyla Vurmak ...126
Ehl-i Beyt'ten Uzaklaşmanın Kendi Görüşüne Göre Tefsir Etmeye Neden Olması...126
Peygamber (saa) Sadece Öğretmen Pozizyonundadır...131 


 

  10-18. Ayetler

AYETİN AÇIKLAMASI

10-Şüphesiz inkar edenler, onların malları da, çocukları da...
11- Tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin gidiş tarzı gibi....
12-İnkar edenlere de ki: "Yakında yenileceksiniz ve toplanıp ...
13- Karşı karşıya gelen iki toplulukta, sizin (siz müşrikler) için...
14- Kadınlara, oğullara, kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe...
15- De ki: Size bundan daha hayırlısını bildireyim mi? Korkup...
16- Onlar (sakınanlar); "Rabbimiz şüphesiz biz iman ettik, artık...
17- Sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak...
18- Allah adaleti ayakta tutarak, gerçekten kendisinden başka...

Ayetlerin Genel Amacı ve Önceki Ayetlerle İrtibatı...138
"Şüphesiz İnkar Edenler....Malları da Çocukları da Allah'tan Müstağni
Kılmaz." Ayetinde Çocuklardan Önce Maldan Sözedilmesinin Nedeni?...140

Kafirlerin Cehennemin Asıl Yakıtı Olmaları....141
"Karşı Karşıya Gelen İki Toplulukta" Ayetinin Bedir Savaşıyla İgili Olması...144
"Onları İki Kat Görüyorlardı" Cümlesinde Zamirlerle İlgili Farklı Görüşler...146
Dünya ve Dünya Metaını İnsana Süslü Gösteren Kimdir...? 150
Konuyla İlgili Bir Değerlendirme ve Reddi...153
Konuyla İlgili Diğer Bir Değerlendirme ve Reddi...155
"Tutkulu Şehvet İnsanlara Süslü Kılındı" Ayetiyle İlgili Dört Nükte...160
Çekici Süslere Kapılma Bağlamında İnsanların Farklı Eğilimleri....160
Allah'ın Hoşnutluğu İle İlgili Açıklama......166
Kıyamette de Dünya Zevklerine Benzer Zevklerin Bulunmasıyla İlgili Bir
Eleştiri ve Cevabı...168

Müttakilerin Beş Özelliği....174
Allah'ın Adaleti ile Birliğine Şehadet Etmenin İlintisi...182

 

AYETİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
"İnkar edenlere de ki: Yakında yenileceksiniz..." Resulullah (saa) Yahudileri...
"İnsanlar, ne dünyada, ne de ahirette, kadınlardan...

 


 

  19-25.Ayetler

AYETLERİN AÇIKLAMASI..    185

19- Hiç şüphesiz din, Allah katında İslam'dır. Kitap verilenler,
20- Eğer seninle çekişip-tartışırlarsa, de ki: "Bana uyanlarla
21- Allah'ın ayetlerini inkâr edenler, peygamberleri haksız yere
22- Onlar, yaptıkları dünyada ve ahirette boşa gitmiş olanlardır
23- Kendilerine Kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Aralarında
24- Bu, onların: "Ateş bize sayılı günler dışında, kesinlikle dokunmayacak"
25- Artık onları, kendisinde şüphe olmayan bir gün için topladığımızda

"Din Allah Katında İslam'dır" Ayetinin Anlamı...186
"Sana Düşen Yalnızca Tebliğ Etmektir" İfadesinde İşaret Edilen Hususlar...
Ehl-i Kitab'ın Uydurdukları Şeylere Aldanmasının Anlamı...

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI..
Velayetini kabul etmek suretiyle Ali b. Ebu Talib'e teslim olmak kast...

 


 

  26-27.Ayetler

AYETLERİN AÇIKLAMASI....198

26- De ki: Allah'ım, (ey) mülkün sahibi, dilediğine mülkü verirsin...
27- Geceyi gündüze katarsın, gündüzü de geceye katarsın; diriyi...
Allah'ın Mülkün Sahibi ve Meliklerin En Üstünü Olması...199
Hak ve Batıl Mülk Allah'tandır..202
İzzet ve Zilletin Anlamı...203
Hayr'ın Anlamı Üzerine...204
Hayr'ın Sadece Allah'ın Elinde Olması...206
Diriyi Ölüden Çıkarma ve Ölüyü Diriden Çıkarmanın Anlamı...203
İki Ayette İlahi Tasarrufun Dört Karşılıklı Örneği...210
RIZK KAVRAMININ KUR'AN'DA İFADE ETTİĞİ ANLAM

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

Hiç kuşkusuz yüce Allah, hükümranlığı bize verdi. Ama Ümeyyeoğulları bu
mülkü bizden çekipaldılar
"Ölüyü diriden çıkarırsın…" ifadesiyle ilgili hadis...
Rızkla İlgili Hadisler...
MÜLK İLE İLGİLİ BİLİMSEL YAKLAŞIM
Hükumet Sisteminin Islahı Yönünde Peygamberlerin Misyonu...225
İtibari Olguların Allah'a Nispet Edilmesi Üzerine Felsefi Yaklaşım...228


 

  28-32.Ayetler

AYETLERİN AÇIKLAMASI ..230

28-Mü'minler, mü'minleri bırakıp da kâfirleri dostlar...
29- De ki: "Sinelerinizde olanı gizleseniz de, açığa vursanız da...
30- Her bir nefsin, hayırdan yaptıklarını hazır bulduğu ve her...
31- De ki: "Eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da...
32- De ki: "Allah'a ve Resulüne itaat edin." Eğer yüz çevirirlerse,...
 

Müminlerin Kafirleri Dost Edinmelerinin Anlamı...231
Takiyyenin Caiz Olması....234
Kafirleri Dost Edinenlere Yönelik Tehdit ve Sakındırma...235
Sevgi Üzerine....241
Allah'ı Sevmenin O'na İtaat ve Teslimi Gerektirmesi...243
Ayetler Işığında Açıklığa Kavuşan Dört Husus...247

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
"Takiyye yapmayanın dini...
Allah'a itaat yönünde çalışsın ve biz Ehl-i Beyt'e tâbi olsun...
"Sünnetimden yüz çeviren...
"Şirk, karanlık bir gecede düz bir kaya üzerindeki küçücük bir karıncanın...

 


 

   33-34. Ayetler

AYETLERİN AÇIKLAMASI...251

33- Gerçek şu ki Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve...
34- Onlar birbirlerinden türeme tek bir zürriyettir. Allah işitendir...
Allah'ın Hz.Adem'i, Nuh'u, İbrahim Ailesini ve İmran Ailesini (as)
Alemler Üzerine Seçmesinin Anlamı...251

İbrahim Ailesi ve İmran Ailesinden Kastedilenler...252

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI...256


 

  35-41. Ayetler

AYETLERİN AÇIKLAMASI...259

35- Hani İmrân'ın karısı demişti ki: "Rabbim, karnımda olanı,...
36- Onu doğurunca, Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilirken,...
37- Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir kabulle kabul etti; onu...
38- Orada Zekeriya Rabbine dua etti; "Rabbim, bana katından...
39- O, mihrapta durmuş namaz kılarken, melekler ona seslendi:...
40- Dedi ki: "Rabbim, bana gerçekten ihtiyarlık ulaşmışken ve...
41- "Rabbim, o halde bana alamet ver!" dedi. "Senin için ala...
"Erkek Kız Gibi Değildir" Cümlesinin Anlamı...262
Meryem Kelimesinin Anlamı....263
Mihrab Kelimesinin Anlamı...266
"...Nasıl Oğlum Olabilir?" Cümlesinde Hz.Zekeriya'nın Sorusunun Amacı...273
Hz.Zekeriya'nın Alamet İstemesinin Nedeni...274
MELEK VE ŞEYTAN KAYNAKLI İLHAMLAR VE SÖZLER HAKKINDA
AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
İLHAM VE VESVESENİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
 


 

  42-60. Ayetler...286

AYETLERİN AÇIKLAMASI

42- Hani melekler demişlerdi: "Ey Meryem, şüphesiz Allah seni...
43- Ey Meryem, Rabbine gönülden itaatte bulun, secde et ve...
44- Bunlar gayb haberlerindendir; bunları sana vahyedi-yoruz....
45- Hani melekler dediler ki: "Ey Meryem, Allah seni, kendisinden...
46- Beşikte ve yetişkinlik halinde insanlarla konuşacak ve (o)...
47- Dedi ki: "Rabbim, bana bir beşer dokunmamışken, benim...
48- "Ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek....
49-İsrailoğullarına elçi kılacak. (O, İsrailoğullarına şöyle diyecek):...
50- Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulamak ve size haram kılınan...
51- Gerçekten Allah benim, de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir....
52-İsa onlardan inkârı sezince, dedi ki: "Allah için bana yardım...
53- "Rabbimiz, senin indirdiğine inandık ve elçiye uyduk; bizi...
54-Tuzak kurdular, Allah da (buna karşılık) tuzak kurdu. Allah,...
55-Hani Allah demişti ki: "Ey İsa, doğrusu ben seni vefat ettireceğim,...
56-İnkâr edenlere gelince; onları dünyada ve ahirette şiddetli...
57-İman edip iyi amellerde bulunanların mükâfatlarını (Allah)...
58- Bunları biz sana ayetlerden ve hikmetli zikirden okuyoruz....
59-Şüphesiz, Allah katında İsa'nın durumu, Adem'in durumu...
60- Gerçek, Rabbinden gelendir. Öyleyse kuşkuya kapılanlardan ...
Hz.Meryem ile İlgili Olayların Gayb Haberler Olarak Nitelendirilmesi...288
"Kendisinden Bir Kelime İle Müjdeliyor" Cümlesinde Kelimeden
Kastedilen Anlam...292

Hz.İsa'nın (as) Mesih Olarak İsimlendirilmesi....294
İsa Sözcüğünün Anlamı...295
Tevrat ve İncil'den Kastedilen Şey...299
Hz.İsa'nın (as) Nübüvveti Genel Niteliklidir...300
"Teveffi" Kelimesinin Anlamı ve Kullanış Yerleri ve Mevt=Ölmek
Kelimesi İle Farkı...311

Hz.İsa'yı (as) Yükseltmenin ve Onu Kafirlerin Üstüne Geçirmesinin Anlamı...313
Hz.İsa'nın (as) Durumunun ve Hz.Adem'e (as) Benzetilmesinin İçerdiği
İki Kanıt...319

"Gerçek Rabbinden Gelendir" İfadesinin Olağanüstü Etkileyici Bir Açıklama Olması...320

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ...321

 


 

  61-63. Ayetler

AYETLERİN AÇIKLAMASI...334

61- Artık kim sana gelen ilimden sonra, onun hakkında seninle
62-Şüphesiz bu, doğru haberlerdir. Allah'tan başka ilâh yoktur.
63- Eğer yüz çevirirlerse, elbette Allah, bozguncuları bilendir.
Mübahele Ayetinin Nüzul Sebebinin Ehl-i Beyt Olamayacağına Dair Bir
Değerlendirme ve Cevabı...336

Mübahele Ayetiyle İlgili Bir Diğer Değerlendirme ve Reddi...341

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI...343
Resulullah'ın (saa) Necran Hıristiyanlarıyla Tartışması...343
Mübahele Olayı , Necran Hıristiyanlarına Özgü Değildir...352
Ayetle İlgili Bir Yorum ve Reddi...353
Mezkur Yorumun Reddi...355
Bir Şahıs Hakkında Çoğul Kelimesi Kullanılmasıyla İlgili Açıklama...358
Bir Başka Değerlendirme ve Reddi....361

 


 

  64-78.Ayet

 AYETLERİN AÇIKLAMASI...367

64- De ki: "Ey kitap ehli, bizimle sizin aranızda eşit olan bir kelimeye
65- Ey kitap ehli, İbrahim hakkında ne diye çekişip tartışıyorsunuz?
66-İşte sizler böylesiniz. Hadi hakkında bilginiz olan şeyde tartıştınız;
67-İbrahim, ne Yahudi idi, ne de Hıristiyan idi; ancak o hanifti,
68- Doğrusu, insanların İbrahim'e en yakın olanı, ona uyanlar
69- Kitap ehlinden bir grup, sizi şaşırtıp saptırmayı arzuladı;
70- Ey kitap ehli, şahit olduğunuz halde ne diye Allah'ın ayetlerini
71- Ey kitap ehli, neden hakkı batılla karıştırıyor ve bildiğiniz
72- Kitap ehlinden bir bölümü dedi ki: "İman edenlere gündüzün
73- "Ve sizin dininize uyanlardan başkasına inanmayın." De ki:
74- O, rahmetini dilediğine tahsis eder; Allah büyük lütuf ve ihsan
75- Kitap ehlinden öylesi vardır ki, ona bir kantar emanet
76- Hayır, kim ahdine vefa eder ve sakınırsa, şüphesiz, Allah
77- Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir değere karşılık satanlar,
78- Onlardan bir bölük de vardır ki, kitabı okurken dillerini eğip
"Seva" Kelimesi ve Bu Kelimeye Davetin Anlamı...371
İnsanların Hz.İbrahim'e (as) En Yakın Olanı...381
Allah'ın Ayetlerini İnkar Etme, Allah'ı İnkar Etme Değildir...383
Yahudilerin "İman Edenlere Gündüzün Başlangıcında İnene Uyun" Sözlerinin
Anlamı...384

Allah'ın Kıble Değişikliği İle İlgili Olarak Yahudilere Verdiği Cevap...388
Allah'a Sevginin Gerekleri ve Ahdine Vefa Etmeyenlerin Nitelikleri...397
 

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI...399
Hicret Eden İlk Müslümanlarla Habeşe Kralının Hikayesi...400
Sonra Herakliyus Resulullah'ın kendisine yazdığı mektubu...
Hz.İbrahim'e En Yakın Olan Resulullah, Ehl-i Beyt'i ve Onlara Uyanlardır...406

 


 

  79-80. Ayetler

AYETLERİN AÇIKLAMASI

79- Hiçbir insana yakışmaz ki, Allah kendisine kitap, hüküm...
80- Ya da size, melekleri ve peygamberleri Rabler edinmenizi...

AYETLERLE İLGİLİ TAMAMLAYICI BİRKAÇ KONU
1-İsa ve Annesinin Kıssası Kur'an'da Nasıl Geçer?
2-İsa'nın Allah Katındaki Yeri ve Kendisinin Tanımladığı Konumu
3- Hz. İsa Ne Söyledi? Onun Hakkında Ne Söylendi?
4- Kur'an'ın Teslis İnancına Karşı Çıkışı
5- Hz. İsa Allah Katında Bir Şefaatçidir, İnsanların
İşledikleri Günahın Bedeli Değildir

6- Bu Görüşler Nereden Kaynaklandı?
7- Ehl-i Kitap, Hangi Kitaba Mensuptur? O Kitap, Nasıl Bir Kitaptır?

TARİHSEL BİR ARAŞTIRMA
1- Bugünkü Tevrat'ın Öyküsü:
2- Hz. İsa'nın ve İncil'in Öyküsü

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
 


 

  81-85.Ayetler

AYETLERİN AÇIKLAMASI

81- Hani Allah peygamberlerin misakını almıştı: "Size kitap ve
82- Artık kim bundan sonra yüz çevirirse, işte onlar fasıklardır.
83- Peki onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa
84- De ki: "Biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak,
85- Kim İslam'dan başka bir din ararsa, asla ondan kabul edilmez.
 

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
Yüce Allah Adem'den şimdiye kadar gönderdiği bütün peygamberlerden

 


 

  86-91.Ayetler

AYETLERİN AÇIKLAMASI

86-İmanlarından, Resul'ün hak olduğuna şahit olduktan ve
87/88-"İşte onların cezası şudur:..." "İçinde temelli kalıcıdırlar. Onların..."
89- Ancak bundan sonra tövbe edenler ve salih olarak davrananlar
90- Doğrusu, imanlarından sonra inkar edip, sonra inkar-larını
91-Şüphesiz, inkar edip kâfir olarak ölenlerin hiçbirisinden,

Hak ortaya çıktıktan ve hakka ilişkin kanıtlar eksiksiz olarak ortaya
konulduktan sonra inkar edenler...

 

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

 


 

  92-95.Ayetler

AYETLERİN AÇIKLAMASI

92- Sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar asla iyiliğe eremezsiniz...
93- Tevrat indirilmeden evvel, İsrail'in (Hz. Yakub'un) kendine...
94- Artık bundan sonra kim Allah'a karşı yalan uydurup iftira...
95- De ki: "Allah doğru söyledi. Öyleyse Allah'ı bir tanıyan...

Berr'in Anlamı...500
Yahudilerin Nesh ile İlgili Kuşkuları ve Cevabı...502

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

 

 


 

 

  96-97. Ayetler

AYETLERİN AÇIKLAMASI

96- Gerçek şu ki, insanlar için ilk kurulan ev, Bekke (Mekke)...
97- Orada apaçık ayetler, İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya...

Yahudilerin Kıblenin Değişmesi Üzerine Kuşkuları ve Cevabı...509
Kabe'nin Yol Göstericiliğinin Genel Olması...511
Kabe'de ki Apaçık Ayetler...512
"Kim Oraya (Kabe'ye) Girerse Güvenliktedir" Cümlesinin Anlamı...515

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

MESELEYE TARİHSEL BAKIŞ
Kâbe'nin Şekli:
Kâbe'nin Örtüsü:
Kâbe'nin Konumu:
Kâbe'nin Yönetimi:
 

 


 

  98-101.Ayetler

AYETLERİN AÇIKLAMASI

98- De ki: "Ey kitap ehli, Allah yaptıklarınıza şahit iken, ne diye
99- De ki: "Ey kitap ehli, sizler şahitler olduğunuz halde ne diye
100/101- Ey iman edenler, eğer kendilerine....""Allah'ın ayetleri size okunuyorken...."
 


 

  102-110.Ayetler

AYETLERİN AÇIKLAMASI

102- Ey iman edenler, Allah'tan nasıl korkup-sakınmak gerekiyorsa
103- Ve topluca Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın.
104- Sizden; hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten sa-
105- Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra, parçalanıp
106 / 107 Bazı yüzlerin ağaracağı, bazı yüzlerin....""Yüzleri ağaranlar ise, artık...."...
108- Bunlar sana hak olarak okumakta olduğumuz Allah'ın
109- Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır ve bütün işler
110- Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet oldunuz. İyiliği
 

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
*Hz. Muhammed'in (s.a.a) Ehl-i Beyt'i, Allah'ın sımsıkı sarılmasına
emrettiği ipidir...

*Resulullah (s.a.a) buyurdu ki: "Ben sizden önce bu dünyadan
ayrılacağım. Ve siz Havuz başında bana geleceksiniz. Benden
sonra iki değerli (sekaleyn) hakkında nasıl davrandığınıza bakın..."

*"Bunlar benim ashabımdır...
*...o bir tür cahiliye ölümüyle ölmüştür...
*...maksat, Resulullah'ın Ehl-i Beyti'dir....


 

  111-120.Ayetler

AYETLERİN AÇIKLAMASI

111- Onlar size eziyetten başka bir zarar veremezler. Sizinle
112- Nerede bulunurlarsa, onlara alçaklık (damgası) vurulmuştur.
113-114-115- Onların hepsi bir değildir... Allah muttakileri bilendir."
116- Gerçekten inkar edenlerin ise, ne malları, ne çocuk-ları
117- Onların bu dünya hayatındaki harcamaları, kendi nefislerine
118- Ey iman edenler, kendinizden başkasını kendinize sırdaş
119- Sizler, işte böylesiniz; onları seversiniz, oysa onlar sizi
120- Size bir iyilik dokununca, tasalanırlar; size bir kötülük isabet
 


Allâme Muhammed Hüseyin TABATABAİ

El-MÎZÂN FÎ TEFSÎR-İL KUR'ÂN
cilt:3 Al-i İmran:1-120


Mütercim:
Vahdettin İNCE

Tashih-Tatbik:
Abbas KAZİMİ - Musa GÜNEŞ
Seyyid Seccad KARAKUŞ

KEVSER
www.kevsernet.com
Bu muhteşem tefsiri satın almak için lütfen kevser yayıncılıkla irtibata geçiniz.


---------------------------
Hamd Alemlerin Rabb'i Olan Allaha'dır.

"Dualarınızı Bekliyoruz"

Hazırlayan:
www.islamkutuphanesi.com

www.MizanTefsiri.com
 

Bu Çalışmayı Zamanımızın İmamı, İmam Mehdi (a.f) ve O'nun Pak Takipçilerine İthaf Ediyoruz.
www.islamkutuphanesi.com