Allâme Muhammed Hüseyin TABATABAİ

El-MÎZÂN FÎ TEFSÎR-İL KUR'ÂN

                 c:4 : Âl-i İmrân Sûresi  ( 121-200. Ayetler)

 

           | 121-129    |   130-138    |    139-148    |    149-155     |   156-164    |   165-171    |    172-175     |   176-180    |    181-189     |    190-199    |     200 |

 

            Nisâ Sûresi (1-76. Ayetler)

 

|   |    2-6   |    7-10   |    11-14   |    15-16  |   17-18    |  19-22    |   23-28   |    29-30  |    31  |    32-35   |   36-42   |   43   |  44-58   |    59-70   |    71-76 |


Yukarı çıkmak için ÜÇGEN  ( ) lere tıklayın

 

 ÂL-İ İMRÂN SÛRESİ'NİN DEVAMI

 

  121-129.Ayetler.

 AYETLERİN AÇIKLAMASI ........

(Ayet:121) - Hani Sen.....Erkenden Ailenden Çıkmıştın.."

(A-121) - Allah İşitendir , Bilendir........"

(A-122) - Hani sizden iki grup korkup..."

(A-123)- Nitekim Bedir'de Allah sizi zafere ulaştırdı... .."

(A-124) - Hani sen müminlere; '...size yetmez mi?' diyordun..."

(A-125) - Evet, eğer sabırlı olur ve (kötülüklerden) sakınırsanız...."

(A-126) - Allah bunu sırf size müjde olsun... diye yaptı."

(A-127) - Kâfirlerin bir kısmını kessin veya onları perişan etsin...."

(A-128) - Bu konuda senin elinde bir şey yok........"

(A-129) - Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır.."

 

Müminlerin Melekler Aracılığıyla Desteklenmesi Üzerine......

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ......

Uhud Savaşı Hakkında İnen Ayetlerin Kısımları........

 


 

  130-138. Ayetler...

AYETLERİN AÇIKLAMASI ....

(A-130-1-2 ) - "Ey müminler! Faizi kat kat arttırılmış olarak yemeyin......."

(A-133) - "Rabbinizin mağfiretine ve genişliği gökler ile...."

(A-134) -  "Onlar, bollukta da, darlıkta da (Allah için) mal."

(A-135-136) - "Yine onlar, çirkin bir iş işlediklerinde.."

(A-137) - "Sizden önce ilâhî yasaların değişmezliğini.."

(A-138) - "Bu (Kur'an) insanlara yönelik bir açıklama."

 

KUR'AN'IN EĞİTİM METODU VE İLİM İLE AMELİN

AYRILMAZLIĞI....

Onlar İşledikleri Günahta Israr Etmezler...

Günahlarda Israr Etmenin Doğurduğu Sonuçlar....

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI .

Cennet İle Cehennemin Nerede Yer Aldıklarıyla İlgili

Rivayet ve Açıklaması.

Tövbe ve Af ile İlgili  Rivayetler........

 


 

  139-148. Ayetler....

AYETLERİN AÇIKLAMASI .....

(A-139 )  "Sakın gevşemeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer mümin....."

(A-140) "Eğer siz (Uhud'da) yara aldınızsa, onlar da benzeri....."

(A-141 )  "Bu, Allah'ın kimlerin mümin olduğunu belirlemesi ve.."

(A-142 )  "Yoksa siz, Allah içinizdeki cihad edenleri ayırt etmeden.."

(A-143) "Sizler ölümle karşılaşmadan önce onu arzuluyordunuz...."

(A-144) "Muhammed sadece bir peygamberdir. Ondan önce....."

(A-145 )  "Allah'ın izni olmaksızın hiçbir kimse ölmez..."

(A-146-7-8) "Nice peygamberler var ki, çok sayıda kendilerini...."

 

Günlerin İnsanlar Arasında Dolaştırılmasının Anlamı ...

Allah'ın Nesnelere Yönelik Bilgisi Nasıldır? ...

İLÂHÎ İMTİHANIN MAHİYETİ....

Ku'ran'da Hidayetin Anlamı ..

Allah'ın İmtihanı İle İnsanların İmtihanı Arasındaki Fark..

İmtihan Geleneğinin Sürekli Yürürlülükte Olan İlâhî Bir

Gelenek Olması Üzerine .....

İmtihan Sonucu Kâfir İle Müminin Arındırılması Nasıl Olur?..

Şükrün ve Küfrün Kur'an'daki Anlamı ..

Şükrün Ancak İhlâsla Gerçekleşmesi Üzerine ....

 


 

  149-155.Ayetler...

AYETLERİN AÇIKLAMASI .......

(A-149) "Ey müminler! Eğer kâfirlere itaat ederseniz..."

(A-150) "Oysa sizin mevlânız Allah'tır....."

(A-151) "Biz kâfirlerin kalplerine korku salacağız. Çünkü onlar........"

(A-152) "Allah size verdiği sözü yerine getirdi. Hani..."

(A-153) "Hani Peygamber sizi arkanızdan çağırırken hiç......"

(A-154) "Sonra da kederin arkasından Allah üzerinize, içinizden........"

(A-155) "İki topluluğun karşılaştığı gün savaştan geri.."

 

Uhud Günü Savaştan Kaçanların İki Niteliği Üzerine ..

Sebep-Sonuç Yasasının Genel Olup İyi-Kötü Herkesi

Kapsaması Üzerine ........

Yüce Allah'ın Uhud Günü Müminlere Yönelik Affının Farklı

Olması Üzerine .

AFFIN VE MAĞFİRETİN KUR'AN'DAKİ ANLAMI ...

Af ve Mağfiretin Tekvinî, Teşriî, Dünyevî ve Uhrevî

Sonuçlarla Bağlantılı Olması Üzerine .......

 


 

 

  156-164.Ayetler....

AYETLERİN AÇIKLAMASI ........

(A-156) "Ey müminler... kâfirler gibi olmayın.."

(A-157) "Eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Allah'tan."

(A-158) "Hiç şüphesiz ölseniz de, öldürülseniz de, Allah......."

(A-159) "Allah'tan gelen bir merhamet sayesinde onlara......."

(A-160) "Eğer Allah size yardım ederse, sizi hiç...."

(A-161) "Hiçbir peygambere hıyanet etmek yakışmaz..."

(A-162-3) "Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'ın gazabına....."

(A-164) "Allah müminlere kendilerinden bir peygamber......"

 

Peygamberin Müminlerle istişare Etmesinin Sınırları ....

 

 


 

  165-171.Ayetler....

AYETLERİN AÇIKLAMASI .......

(A-165) "(Bedir Savaşında) iki katını (düşmanın) başına........"

(A-166-7) "İki topluluğun karşılaştığı gün başınıza gelenler..."

(A-168) "Onlar (evlerinde) oturup, (savaşta şehit düşen) kardeşleri hakkında...."

(A-169) "Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanma.."

(A-170) "Öyle ki onlar Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine........"

(A-171) "Onlar, Allah'tan gelen nimet ve keremin... sevinci...

 

Dünyadaki Seçkin Müminlerin Haberlerinin Şehitlere

Ulaşması Üzerine .

Korku İle Üzüntünün Farkı .....

 

 


 

 

  172-175. Ayetler..

AYETLERİN AÇIKLAMASI .......

(A-172) "Yara aldıktan sonra yine Allah'ın ve Peygamberin.."

(A-173) "Onlar öyle kimselerdir ki, insanlar kendilerine......."

(A-174) "Bunun üzerine kendilerinine hiç bir keder dokunmaksızın...."

(A-175) "İşte o şeytan, ancak kendi dostlarını korkutur........"

 

TEVEKKÜL HAKKINDA BİRKAÇ SÖZ ...

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI.....

Uhud Savaşında Sebat Gösterenler ve Kaçanlar ......

TARİHÎ İNCELEME ....

 


 

  176-180. Ayetler

AYETLERİN AÇIKLAMASI ........

(A-176-7) "Küfre doğru yarışarak gidenler seni üzmesin........"

(A-178) "İnkâr edenler sanmasınlar ki..."

(A-179) "Allah, müminleri şu bulunduğunuz durumda bırakacak.."

(A-180) "Allah'ın kereminden kendilerine verdiklerini..."

 

Yüce Allah'ın Kâfirleri İsridrac Yolu İle Günaha Sevk

Etmesi Üzerine .....

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ......

Ölümün Mümin ve Kâfir İçin Hayırlı Olmasının Anlamı .......

 


 

 

  181-189. Ayetler..

AYETLERİN AÇIKLAMASI .......

(A-181) "Andolsun ki; "Allah fakir, biz ise zenginiz" diyenlerin."

(A-182) "Bu (azap), kendi ellerinizle yaptıklarınızın."

(A-183) "Onlar ki; "Allah bize... emretti......"

(A-184) "Eğer seni yalanladılar ise, senden önce nice..."

(A-185)  "Herkes ölümü tadacaktır.."

(A-186) "Andolsun ki, mallarınız ve canlarınız konusunda...."

(A-187) "Hani Allah... söz almıştı..."

(A-188-9) "Yaptıkları (malları) ile sevinenler... sanmasınlar. "

 

"Allah Fakir, Biz İse Zenginiz." İfadesnin Anlamı ...

Berzah Âleminin Varlığına Bir Delil ..

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ....

 


 

  190-199. Ayetler...

AYETLERİN AÇIKLAMASI .......

(A-190) "Göklerin ve yeryüzünün yaratılışında."

(A-191) "Onlar ayakta iken, otururken... Allah'ı anlarlar........"

(A-192)  "Ey Rabbimiz! Sen kimi ateşe atarsan......"

(A-193-4) "Ey Rabbimiz! Gerçekten de biz... bir davetçiyi duyduk ....."

(A-195) "Rableri de onlara cevap verdi ki...."

(A-196-7) "Kâfirlerin diyar diyar gezip dolaşmaları sakın seni...."

(A-198) "Fakat Rablerinden korkanlar için.."

(A-199) "Hiç şüphesiz kitap ehlinden, Allah'a, hem size indirilene......"

 

"Batıl" Kelimesinin Anlamı ..

"Hicret"in Anlam Olarak Genel Kapsamlı Olması Üzerine...

FELSEFİ BİR İNCELEME VE KARŞILAŞTIRMA........

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ...

 


 

 

  200.Ayet....

 AYETİN AÇIKLAMASI .

(A-200) "Ey inananlar! Sabredin; (düşman karşısında) topluca sebat ...."

 

İSLÂM'DA TOPLUM VE TOPLUMSAL İLİŞKİLER ......

1- İnsan ve Toplum ...

2- İnsan ve Toplumdaki Gelişimi .....

Toplumsallaşmaya İlk Davet Edenin Peygamberler

Olması Üzerine ....

3- İslâm'ın Topluma Yönelik İlgisi ..

4- İslâm açısından Fert ve Toplum İlişkisi.....

Kur'an'ın Fertlerle İlgilendiği Kadar Tolumlarla da

İlgilenmesi Üzerine...

5- İslâm'ın Toplumsal Sistemi Uygulanabilir ve Kalıcı mı? ...

Şarklı Araştırmacıların Gönüllerinde Yatan Hayel! ..

İnsanlığın Mevcut Şartlarına Uygun Olmayan Bir Sistem,

Geçersiz midir? ...

İslâm; Çağdaş Gelişmenin Ana Faktörünün Kaynağı ....

İslâm, İnsanları Mutluluğa Yöneltmeye Elverişli midir? .......

İslâm'ın Prensibi İle Çağdaş Uygarlığın Prensibi

Arasındaki Fark .

Mevcut Batı Uygarlığının Eski Putperestlik Sistemlerinin

Karması Olması Üzerine .

Batı Uygarlığının İçi ve Dışı ........

6- İslâm Toplumunun Oluşumu ve Yaşaması Neye Dayanır?.....

Batı Uygarlığında Ahlâkî Erdemleri Elde Etmenin

Mümkün Olmaması Üzerine ........

7- Akıl Mantığı ve Duygu Mantığı ...

8- Ödülü Allah'tan Beklemenin ve Diğerlerine Önem

Vermemenin Anlamı ....

9- İslâm'da Özgürlüğün Anlamı ..

10- İslâm Toplumunda Değişme ve Tekâmülün Yolu ......

11- İslâm Kanunları Bugünkü Hayatı Mutlu Edebilir mi? .

12- İslâm Toplumunun Önderi ve Tutumu ..

13- İslâm Devletinin Sınırı, İtibarî ve Coğrafî Sınırlarla

Değil; İnançla Belirlenir ....

14- İslâm'ın Her Yönüyle Toplumsal Oluşu ........

15- Hak Dinin Dünyaya Egemenliği ve Sonucun Takvaya

Ait Oluşu .......

AYETİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ........

 


 

 

NİSÂ SÛRESİ

 

  1. Ayet.....

AYETİN AÇIKLAMASI .....

(A-1) Ey insanlar! Rabbinizden korkup-sakının ki O, sizi tek bir nefisten yarattı..."

 

İnsanın Ürediği Tek Nefis ve Eşi Kimlerdir? ....

İNSAN TÜRÜNÜN ÖMRÜ VE İLK İNSAN ....

ŞİMDİKİ KUŞAK, HZ. ÂDEM VE EŞİ .......

İNSANIN BAĞIMSIZ BİR TÜR OLMASI, TEKÂMÜL

YOLUYLA AYRI TÜRDEN OLUŞMAMASI ÜZERİNE .....

İKİNCİ KUŞAK İNSANIN ÜREMESİ ........

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ........

Bu Âlemden Başka Âlemler de Yaratılmış mıdır? .......

 


 

 

  2-6.Ayetler.

AYETLERİN AÇIKLAMASI ..

(A-2) "Yetimlere mallarını verin... çünkü bu, büyük bir günahtır..."

(A-3) "Yetimler hakkında adaleti yerine getiremeyeceğinizden.."

(A-4) "Kadınların mehirlerini (Allah tarafından) bir bağış ......"

(A-5) "Allah'ın sizin için geçim kaynağı ve yaşayış vesilesi...."

(A-6) "Evlenme çağına gelinceye kadar yetimleri deneyin......"

 

ESKİ CAHİLİYE DÖNEMİ ...

Cahiliye Devrindeki Arapların Sosyal Durumu ..

Cahiliye Devrindeki Diğer Toplumların Sosyal Durumu ........

İSLÂM'A ÇAĞRININ ORTAYA ÇIKIŞI ..

İslâm Çağrısındaki Tedricîliğin Sebepleri .....

Toplumda Adaleti Yerleştirip Zulmü Ortadan Kaldırmanın

Yolları Nelerdir? ..

Yetimleri Yönetmekle İlgili Ayetlerin Tefsiri ..

İSLÂM VE TOPLUMSAL MÜLKİYET ..

Malî Tasarruflarda Bulûğ Çağına Ermenin Yanı Sıra

Olgunlaşmanın da Şart Olması Üzerine .......

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI .....

Kıskançlık Üzerine ..

ÜÇ BÖLÜMDE İLMÎ ARAŞTIRMA .......

1- Nikâh,Tabiat Amaçlarından Biri .

Cinsel Özgürlüğün Tabiat Geleneğine Aykırı Oluşu .

2- Erkeğin Dişiye Üstünlüğü .

3- Çok Kadınla Evlilik .....

Çok Evlilik Hükmüne Karşı Yapılan Dört Eleştiri ve 

Cevapları ...

PEYGAMBERİMİZİN EVLİLİKLERİ İLE İLGİLİ BAŞKA

BİR İLMÎ ARAŞTIRMA ...

 


 

 

  7-10.Ayetler......

AYETLERİN AÇIKLAMASI ........

(A-7) "Ana-babanın ve yakınların geriye bıraktıklarından erkeklere......"

(A-8) "Miras taksiminde (mirastan payı olmayan fakir), yakınlar , yetimler......."

(A-9) "Kendileri, geriye zayıf çocuklar bırakmış oldukları....."

(A-10) "Şüphesiz, haksızlıkla yetimlerin mallarını yiyenler...."

 

DAVRANIŞLARIN SAHİBİNE DÖNÜK SONUÇLARI ....

İnsanın Başkalarına Karşı Yaptığı Hareketi Kendisi İçin de

Beğenmesinin Kaçınılmaz Olması ....

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI .......

 


 

  11-14.Ayetler....

AYETLERİN AÇIKLAMASI .

(A-11) "Allah, size evlatlarınız hakkında (şunu) tavsiye eder..."

(A-12) "Yaptıkları vasiyet ve borç düşüldükten sonra, eşlerinizin.."

(A-13-4) "İşte bunlar, Allah'ın sınırlarıdır... onun için alçaltıcı bir."

 

"Erkeğin Payı, İki Kızın Payı Kadardır" Ayetindeki

İnceliklerin Açıklaması......

Mirasla İlgili Hükümlerin, Fıtrata ve Tekvinî Yasalara

Dayalı Olması Üzerine .....

Miras Bırakma Hususunda Peygamberle Diğer İnsanlar

Arasında Hiçbir Farkın Olmaması ...

MİRASLA İLGİLİ GENEL AÇIKLAMA ...

Erkek ve Kadının Mirasta Farklı Hisseler Almalarının

Hikmeti .....

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ....

BİRKAÇ BÖLÜMDE İLMÎ İNCELEME ....

1- Mirasın Ortaya Çıkışı .

2- Mirasın Tedricî Değişimi .

3- Uygar Milletlerde Miras ...

4- Bu Ortamda İslâm Ne Yaptı? ...

5- İslâm'a Göre Kadınların ve Yetimlerin Durumu .

6- Yeni Miras Kanunları ..

7- Miras Sistemlerinin Karşılaştırılması ....

8- Vasiyet ........

 


 

  15-16. Ayetler...

AYETLERİN AÇIKLAMASI .....

(A-15) "Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı aranızdan dört..."

(A-16) "İçinizden fuhuş yapan iki tarafa (erkek ve kadına) eziyet......"

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ...

 


 

 

 17-18. Ayetler....

AYETLERİN AÇIKLAMASI .....

(A-17) "Allah'ın kabulünü üzerine aldığı tövbe, ancak........"

(A-18) "İçlerinden birine ölüm gelip çatıncaya kadar.."

 

Allah'ın Kuluna Tövbe Edip Dönmesinin Çeşitleri, Anlamı..

Tövbenin Kabul Olmasının Ancak Bilgisizlikle Kötülük

Yapanlar Hakkında Geçerli Sayılmasının Anlamı ....

Bütün Günahların Cehaletten Kaynaklanması .

Kimlerin Tövbesi Kabul Olmaz .....

TÖVBE HAKKINDA ...

Tövbenin Masum ve Mukarreb İnsanların Hakkında da

Geçerli Olması ...

Yüce Allah Tövbeleri Kabul Etmeye Mecbur mudur? .

Firavun'un Tövbesi İle İlgili Tuhaf Bir Söz! ...

Tövbenin Yasallaşmasının Gerçeği Nedir? .

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI .......

 


 

  19-22.Ayetler ...

AYETLERİN AÇIKLAMASI ........

(A-19) "Ey inananlar! Kadınların mallarını zorla miras almanız...."

(A-20) "Eğer bir eşinizi bırakıp yerine başka bir eş almak......"

(A-21-22) "Onu nasıl geri alırsınız, oysaki sizler birbirinizle.."

 

Kadınları Zorla Miras Almanın Anlamı ........

Erkeklerin Kadınlarla İyi Geçinmesinin Anlamı ........

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ......

 


 

  23-28.Ayetler....

AYETLERİN AÇIKLAMASI ........

(A-23) "Size (şunlar) haram kılınmıştır: Analarınız, kızlarınız.."

(A-24) "Sahip olduğunuz cariyeler müstesna evli kadınlar da."

(A-25) "İçinizden inanmış hür kadınlarla evlenmeye (malî açıdan ) gücü.."

(A-26) "Allah size (hükümleri) açıklamak ve sizi, sizden önceki.."

(A-27) "Allah... rahmetiyle dönüp tövbelerinizi kabul etmek."

(A-28) "Allah sizden hafifletmek ister; (çünkü) insan zayıf...."

 

Evlenilmesi Yasak Olan Kadınlar Hangileridir? .......

"İhsân" Kelimesinin Anlamı ...

24. Ayetteki "Femestemta'tum..." İfadesinin Müt'a Nikâhı

Hakkında İnmesiyle İlgili Açıklama ....

Müt'a Nikâhı Ayet Veya Sünnetle Neshedilmiş midir? .

 

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI .....

 

YİNE HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMA (Müt'a Nikâhı

İle İlgili) ....

Müt'a Ayetinin "İla Acelin Musemma" Yani "Belirli Bir

Süreye Kadar" Şeklinde Olduğunu Bildiren Rivayetler ........

Müt'a Ayetinin Ayetle Neshedildiğini Bildiren Hadislerden

Örnekler ....

Müt'a Ayetinin Sünnetle Neshedildiğini Bildiren Hadislerden

Örnekler ....

Sahabe ve Müfessir Olan Tabiinden Müt'anın Caiz Olduğunu

Savunanların Görüşünü Bildiren Hadislerden Örnekler .

Ömer'in Müt'ayı Yasakladığını İfade Eden Rivayetlerden

Örnekler..

MÜT'A RİVAYETLERİNE İLİŞKİN İNCELEME ..

Bir Tefsircinin Müt'a Nikâhı Hakkındaki Eleştirileri ve

Cevabı ..

Ehl-i Sünnete Göre Müt'a Nikâhının Haram Oluşunun

Dayanakları .......

İLMÎ İNCELEME ........